wrzesień 2017r. (godz. 18:00)

Spotkania z rodzicami uczniów poszczególnych klas. 

Informacja o realizowanych planach nauczania, WSO - wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, skutkach ustalenia oceny nagannej z zachowania, regulaminie bhp na terenie szkoły. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

 

wrzesień  2017r. 

Spotkanie rodziców uczniów klas I-szych z wychowawcami i dyrekcją szkoły. Organizacja i zasady pracy szkoły, współpraca z rodzicami.

 

wrzesień  2017r. 

Spotkanie z Radą Rodziców. Wybór przewodniczącego na rok szkolny 2017/2018. Omówienie zasad współpracy. Zapoznanie z organizacją pracy szkoły, z planem pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym, planem nadzoru pedagogicznego, programem profilaktycznym na rok szkolny 2017/2018. Opinie i wnioski Rady Rodziców do ww. dokumentów. Omówienie zasad współpracy.

 

26 września 2017r. (godz. 18:00)

Spotkanie z rodzicami i uczniami klas maturalnych.

Zapoznanie rodziców ze strukturą  egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymaganiami, przebiegiem i odpowiednim przygotowaniem uczniów do egzaminu. Przypomnienie wymagań z poszczególnych przedmiotów. Zmiany dotyczące egzaminu maturalnego.

 

2,3 listopada 2017r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

grudzień 2017r. 

Zebranie śródroczne dla rodziców poszczególnych klas.

Omówienie osiągnięć edukacyjnych uczniów, informacja o ocenach niedostatecznych, analiza frekwencji uczniów, bieżące sprawy klasowe. Propozycje działań dla uczniów mającym problemy z nauką.

 

22 grudnia 2017r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

styczeń 2018r. 

Zebranie rodziców w poszczególnych klasach.

Analiza wyników nauczania, zachowania, frekwencji i innych osiągnięć uczniów za I półrocze

 

marzec 2018r. (godz. 18:00)

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych. Informacja o wynikach nauczania, ocenach niedostatecznych, przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego. Przypomnienie regulaminu matur, zapoznanie z harmonogramem przebiegu egzaminu, inne sprawy związane z organizacją i wymaganiami dotyczącymi egzaminów zewnętrznych.

 

maj 2018r. (godz. 18:00)

Spotkanie z rodzicami uczniów poszczególnych klas. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, oceny niedostateczne i omówienie form pomocy uczniom mającym problemy z nauką, omówienie bieżących spraw klasowych

 

Inne spotkania  organizowane przez wychowawców klas wynikające z bieżących potrzeb klasy i szkoły. Kontakty indywidualne z rodzicami uczniów wg potrzeb (termin i godzinę spotkania ustalają wychowawcy).

 

Harmonogram spotkań z rodzicami zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną ZSRCKU dn. 31 sierpnia 2017 r.

f t g
Copyright 2018 - Custom text here