XIII EDYCJA

KONKURSU FOTOGRAFICZNENGO

,,NAJPIĘKNIEJSZA JEST MOJA MAŁA OJCZYZNA

 

vNatura

vSymbole, motywy, miejsca, drogi Polaków do Niepodległości

 

 

ORGANIZATOR:  Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

            Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie

            Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

UCZESTNICY:      młodzież klas VII szkół podstawowych,

klas II i III gimnazjum,

szkół ponadgimnazjalnych.

 

CZAS TRWANIA:   do 14 maja (poniedziałek) 2018 roku

FINAŁ:                    pierwsza połowa czerwca 2018 roku

 

 

REGULAMIN

1. Celem konkursu pn. „Najpiękniejsza jest moja mała Ojczyzna” jest rozbudzenie zainteresowań fotografią oraz zachęcenie do poszukiwania piękna otaczającej nas Ziemi Sochaczewskiej, budowanie pozytywnego wizerunku naszej małej Ojczyzny, utrwalanie więzi społecznych i patriotycznych.

2. Konkurs przewiduje dwie kategorie tematyczne:

v  Natura (krajobraz, flora i fauna)

v  Symbole, motywy, miejsca, drogi Polaków do Niepodległości (np. polskie barwy narodowe, flaga, godło, cmentarze wojenne, pomniki, kapliczki, uroczystości upamiętniające wydarzenia związanie z historią walk o Niepodległość)

3. Fotografie:

a) format zdjęć 15 x 21 cm. Inny format fotografii nie będzie uwzględniany,

     b) konieczna jest wersja tradycyjna fotografii – prace drukowane na drukarkach, jak również prace laminowane będą dyskwalifikowane,

c) opis zdjęcia powinien znajdować się na odwrocie fotografii i zawierać:

- imię i nazwisko autora, nazwę szkoły i opiekuna,

- kategorię, do której należy pracę przyporządkować,

- w przypadku wydarzenia i infrastruktury podać miejsce, w którym zostało wykonane,

d) akceptowane będą jedynie fotografie w pełnym kolorze,

e) tematyka dotycząca jedynie obszaru powiatu sochaczewskiego,

     f) uczestnik zobowiązany jest dostarczyć maksymalnie 4 fotografie (mogą być z jednej lub kilku kategorii) oraz wersję elektroniczną (CD),

g) prace muszą stanowić oryginalną twórczość uczestnika,

     h) do każdej pracy należy załączyć prawidłowo wypełnione zgłoszenie (w załączeniu formularz).

4. W celu zapewnienia właściwego i prawidłowego przebiegu konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców Organizator powoła komisję konkursową. Z jej posiedzenia sporządzony zostanie protokół.

5. Organizatorzy przewidują nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia (jurorzy zastrzegają, że mogą ich nie przyznać, bądź inaczej rozdysponować nagrody).

6. Autorzy nadesłanych zdjęć wyrażają zgodę na ich bezpłatne wykorzystywanie w ramach: publikacji prasowych związanych z konkursem, wystaw pokonkursowych, innych działań promocyjnych Starostwa Powiatowego i ZS RCKU w Sochaczewie.

7. Po zakończeniu konkursu zostanie ogłoszony komunikat o wynikach w lokalnych mediach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (www.powiatsochaczew.pl) i ZS RCKU w Sochaczewie (www.zsrcku.proste.pl)oraz na facebooku szkoły i urzędu.

8. Prace należy składać osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65 (parter, kancelaria ogólna) lub osobiście w Powiatowym Zespole Edukacji, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65 - do 14 maja 2018 roku z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

9. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa wszystkich nadesłanych prac nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym.

Przepisy organizacyjne:

-Uczestnicy sami pokrywają koszty przybycia.

-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania zdjęciami, nagraniami i materiałami z przebiegu imprezy.

-Udział w konkursie jest bezpłatny.

-Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

-Niniejszy regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie: www.powiatsochaczew.pl i ZS RCKU: www.zsrcku.proste.pl w zakładkach KONKURSY.

-Nadesłane na konkurs prace nie powinny brać udziału w innych lub wcześniejszych edycjach konkursu.

-Do zdjęć należy dołączyć zgłoszenie uczestnika do konkursu (w załączeniu).

-Zdjęcia nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

-Fotografia powinna być zgodna z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

-Wielokrotna ekspozycja i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą dyskwalifikowane.

-Fotografia nie może być poddana fotomontażowi, obróbce komputerowej (poza podstawowymi zmianami w zakresie kadrowania, nieznaczącymi korekcjami jasności i kontrastu), zmianom ilości kolorów (czarno-białe, sepia).

-Fotografia nie może zawierać żadnych treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, tj. w szczególności stanowić cudze dzieło użyte bez zgody osoby uprawnionej, nawoływać do przemocy, nienawiści rasowej, zawierać treści pornograficzne, obrażać uczucia religijne itp.; w stosunku do osób uwidocznionych na zdjęciu należy dysponować ważną zgodą wyrażoną na piśmie na użycie ich wizerunku w ramach konkursu (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia – zgoda opiekuna prawnego).

-Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego konkursu.

Kontakt:

tel.: 46 864 18 30, 605 045 731 – Anna Syperek, Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie

tel.: 46 862 31 16 – Justyna Stępińska – ZS RCKU w Sochaczewie

 

Zgłoszenie na konkurs TUTAJ

Regulamin w wersji pdf

 


 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY „WRZESIEŃ 1939 ROKU BEZ TAJEMNIC”

 

Regulamin, formularz zgłoszenia, do pobrania TUTAJ

Plakat (jpg) do pobrania TUTAJ

Plakat (tif) do pobrania TUTAJ

f t g
Copyright 2018 - Custom text here