Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, przyjmuje podania gimnazjalistów na rok szkolny 2017/2018 do następujących szkół:

Nazwa szkoły Liceum/Technikum

Przedmiot przeliczany na punkty

Przedmiot przeliczany na punkty

Przedmiot przeliczany na punkty

Przedmiot przeliczany na punkty

Licea:

Prawno-Administracyjne z elementami filmu i teatru

j. polski, historia, wos

język polski

matematyka

historia

wos

Rehabilitacyjno-Kosmetyczne

biologia, chemia, j.angielski

język polski

matematyka

biologia

chemia

 

       

Technika kształcące w zawodzie:

       

technik geodeta

język polski

matematyka

geografia

plastyka

technik ogrodnik

język polski

matematyka

biologia

edukacja dla bezpieczeństwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski

matematyka

język obcy

technika

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

język polski

matematyka

informatyka

plastyka

 

 

Dokumenty wymagane:

Kwestionariusz – podanie

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik ogrodnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego.

 

Charakterystyka liceów

 Liceum Prawno-Administracyjne z elementami filmu i teatru

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, aktywnych społecznie, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata. Nauka w tej klasie ułatwi Wam kształcenie na kierunkach politologicznych, administracji samorządowej, filologicznych, dziennikarstwie, historii, prawie, socjologii i innych z zakresu wiedzy prawa i administracji. Lekcje zostaną urozmaicone zajęciami z zakresu wiedzy o teatrze i filmie, a także spotkaniami z artystami oraz wyjazdami do teatru i na projekcje filmowe. Wszyscy pasjonaci będą mogli uczestniczyć w zajęciach już istniejącego w szkole Koła Filmowego.

 Liceum Rehabilitacyjno-Kosmetyczne 

Klasa rehabilitacyjno-kosmetyczna, to propozycja dla wszystkich, którym nie obcy jest zdrowy i ekologiczny styl życia. Program nauczania, w którym biologia, chemia i język angielski realizowane są w zakresie rozszerzonym daje możliwości podjęcia studiów na takich kierunkach jak: analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, kosmetologia, fizjoterapia, odnowa biologiczna, chemia kosmetyczna, biotechnologia, zdrowie publiczne, dietetyka, wychowanie fizyczne itp.

 

Praca po technikum

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technicy żywienia uczą się umiejęnego sporządzania potraw, racjonalnego żywienia oraz prawdiłowej obsługi konsumenta. Nasza szkoła dysponuje 3 pracowniami gastronomicznymi i salą obsługi konsumenta. Oferuje 3-miesięczne płatne wyjazdy na praktyki zagraniczne w Niemczech, dzięki którym zdobędziesz nowe doświadczenie i podszlifujesz język.

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Absolwenci tego kierunku technikum mogą być zatrudniani: w studiach reklamy, w studiach grafiki, w studiach fotografii cyfrowej, w obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią, w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań i drukowaniu cyfrowym.

 Technik geodeta

Geodeta to konkretny i atrakcyjny zawód na rynku pracy. Nauka w technikum umożliwi praktyczne przygotowanie do wykonywania pomiarów oraz obliczeń do celów projektowych, budowlanych, a także do sporządzania map i profili terenu.

 Technik ogrodnik

To kierunek dla osób kochających przyrodę i przygodę. Wybierając ten zawód młodzież nauczy się technologii produkcji roślin ogrodniczych, produkcji ekologicznej, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.

Technik ogrodnik zdobędzie również prawo jazdy kategorii T.

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ 1939 ROKU W SOCHACZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

PODSTAWY PRAWNE REKRUTACJI 

 • Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 • Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2017 r. sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Na podstawie art.367 ust. z dnia 14 grudnia 2016r.-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz.60).

 

UWAGI OGÓLNE 

 • Liczbę oddziałów klas pierwszych w szkole oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Rekrutacja do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, odbywa się w systemie naboru elektronicznego. Wszystkie dane niezbędne do rekrutacji uczeń wprowadza w macierzystym gimnazjum /o ile gimnazjum zdecydowało się na udział w systemie naboru elektronicznego/ albo może wprowadzić je do systemu samodzielnie.
 • Punkt naboru mieści się w budynku szkoły pod adresem: 96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 63,
 • W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru:
 1. kandydat składając wniosek określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału.
 2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
 3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,
 4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,
 5. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się oryginałami lub kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał.
 6. kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminach ustalonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonych w rozdziale IV Zasad Rekrutacji.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, listy kandydatów nie zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy przyjętych i nieprzyjętych zawierają imiona nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata/przyjęciu lub nieprzyjęciu , a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 • W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania komisji.
 • W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły, z tym , że nie może to być dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły.
 • Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego.
 • Prace Komisji Rekrutacyjnej prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 • Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej zobowiązane są do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w szczególności z sekretariatem i dyrektorem w zakresie gromadzonych dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i uczniami.
 • Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 
 1. podaje informację o warunkach rekrutacji;
 2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z Zasadami Rekrutacji; 3) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
 3. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;
 4. podaje informację o wolnych miejscach w szkole;
 5. sporządza protokoły z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

DOKUMENTY WYMAGANE W REKRUTACJI

 • Kandydaci do klas pierwszych składają w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – jako w szkole pierwszego wyboru:
 1. kwestionariusz – podanie o przyjęcie do szkoły /w wersji elektronicznej wydrukowane z systemu informatycznego/, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów/. Uczniowie, których dane nie zostaną wprowadzone do systemu elektronicznego, mogą przygotować i złożyć swoje podanie bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 2. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 3. oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 4. dokumenty potwierdzające kryteria pierwszeństwa określone w rozdziale III. ust 4, 2 fotografie/ składane po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły.
 • Szkoła przyjmuje wyłącznie kwestionariusze – podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów) oraz zawierające kontakt telefoniczny do rodzica(prawnego opiekuna)
 • Oświadczenie woli, w związku z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie do szkoły musi być złożone na piśmie przez rodzica (prawnego opiekuna).

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 W rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

 Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 1. języka polskiego /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 3. matematyki /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 4. przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych jest następujący:

18 pkt - ocena: celujący

17 pkt - ocena: bardzo dobry

14 pkt - ocena: dobry

8 pkt - ocena: dostateczny 

2 pkt - ocena: dopuszczający

Punktowane zajęcia edukacyjne w przypadku klas liceum ogólnokształcącego oznaczają: oddział punktowane zajęcia klasa prawno-administracyjna z elementami filmu i teatru język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, klasa rehabilitacyjo-kosmetyczna: język polski, język obcy, biologia, chemia

W przypadku punktowania języka obcego, jeżeli kandydat uczył się dwóch języków obcych Szkolna Komisja Rekrutacyjna wybiera ocenę wyższą.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum jest następujący:

a) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

10 punktów - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,

7 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

b) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 10 punktów - za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

4 punkty - za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

3 punkty - za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

c) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

10 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego,

7 punktów - za dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

7 punktów - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,

5 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

3 punkty - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

d) zawody wiedzy będące konkursem przedmiotowym albo turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim: 

 10 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

7 punktów - za dwa lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

5 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

7 punktów - za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

3 punkty - za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

2 punkty - za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

e) wysokie miejsce w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a-d artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym - 4 punkty,

krajowym - 3 punkty,

wojewódzkim - 2 punkty,

powiatowym - 1 punkt.

f) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1pkt 9, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

g) Liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego. - 3 punkty.

h) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

   

Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych stosuje się następujący podział punktów :

1) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: b) celującym - po 20 punktów, c) bardzo dobrym – po 18 punktów d) dobrym – po 13 punktów e) dostatecznym – po 8 punktów f) dopuszczającym – po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym - po 20 punktów, b) bardzo dobrym – po 18 punktów c) dobrym – po 13 punktów d) dostatecznym – po 8 punktów e) dopuszczającym – po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym - po 20 punktów, b) bardzo dobrym – po 18 punktów c) dobrym – po 13 punktów d) dostatecznym – po 8 punktów e) dopuszczającym – po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym - po 20 punktów, b) bardzo dobrym – po 18 punktów c) dobrym – po 13 punkty d) dostatecznym –8 punktów, dopuszczającym – po 2 punkty .

Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 2art.44.

W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę następujące dodatkowe kryteria:

1. Wielodzietność rodziny kandydata, Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

2. Niepełnosprawność kandydata, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

3. Niepełnosprawność rodzica lub obojga rodziców, albo rodzeństwa kandydata - Jak wyżej

4. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

5. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) 

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim. Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość. W przypadku, gdy preferencje określone w ust. 4 nie dają możliwości ustalenia kolejności kandydatów z taką samą liczbą punktów, kwestię rozstrzyga szkolna komisja rekrutacyjna.

 

TERMINARZ REKRUTACJI 2017/2018

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

1. od 8 maja 2017r od godz. 10.00 do 19 maja 2017r do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2. 16 czerwca 2017r od godz. 10.00 do 19 czerwca 2017r do godz. 16.00 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

3. od 23 czerwca 2017r od godz. 12.00 do 28 czerwca 2017r do godz. 16.00 uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).

4. do 8 maja 2017r do 5 lipca 2017r weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

5. 5 lipca 2017r do godz.16.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

6. od 6 lipca 2017r od godz. 10.00 do 7 lipca 2017r do godz. 16.00 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

7. od 6 lipca 2017r od godz. 10.00 do 14 lipca 2017r do godz. 12.00 Potwierdzenie woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

8. do 14 lipca 2017r do godz. 16.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

9. do 14 lipca 2017r do godz. 16.00 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1. od 10 sierpnia 2017r od godz. 10.00 do 14 sierpnia 2017r do godz. 16.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wydawanie skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych oraz potwierdzenie woli.

2. od 10 sierpnia 2017r  do 28 sierpnia 2017r  weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów

3. 28 sierpnia 2016r do godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

4. od 29 sierpnia 2017r od godz. 8.00 do 30 sierpnia 2017r do godz. 16.00 Potwierdzenie woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

5.do 31 sierpnia 2017r do godz. 16.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6.do 31 sierpnia 2017r do godz. 16.00 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

 

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

UWAGI KOŃCOWE

1. O przyjęciu do wybranej szkoły i klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym. W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innego typu szkoły w Zespole Szkół w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej. W przypadku braku miejsc szkoła wystawia zaświadczenie potwierdzające udział kandydata w procedurze rekrutacji.

2. Decyzję o przyjęciu kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

3. Tryb odwoływania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej określa rozdział V. Zasad Rekrutacji.

4. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.

 

ZAŁĄCZNIK DO ZASAD REKRUTACJI

Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ 1939 ROKU W SOCHACZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PODSTAWY PRAWNE REKRUTACJI 

 • Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 • Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2017 r. sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Na podstawie art.367 ust. z dnia 14 grudnia 2016r.-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe(Dz.U.z 2017r. poz.60).

 

UWAGI OGÓLNE

1. Liczbę oddziałów klas pierwszych w szkole oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2. Rekrutacja do klas pierwszych technikum odbywa się w systemie naboru elektronicznego. Wszystkie dane niezbędne do rekrutacji uczeń wprowadza w macierzystym gimnazjum o ile gimnazjum zdecydowało się na udział w systemie naboru elektronicznego/ albo może wprowadzić je do systemu samodzielnie.

3. Punkt naboru mieści się w budynku szkoły pod adresem: 96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 63

4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru:

a) kandydat składając wniosek określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału

b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

c) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,

d) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,

e) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się oryginałami lub kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał.

f) kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu

5. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminach ustalonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – określonych w rozdziale  Zasady Rekrutacji.

6. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, listy kandydatów nie zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy przyjętych i nieprzyjętych zawierają imiona nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata/przyjęciu lub nieprzyjęciu , a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania komisji.

8. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły, z tym , że nie może to być dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły.

9. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego.

10. Prace Komisji Rekrutacyjnej prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

11.Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej zobowiązane są do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

12. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w szczególności z sekretariatem i dyrektorem w zakresie gromadzonych dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i uczniami.

13. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

1) podaje informację o warunkach rekrutacji;

2) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z Zasadami Rekrutacji;

3) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;

4) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;

5) podaje informację o wolnych miejscach w szkole;

6) sporządza protokoły z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

DOKUMENTY WYMAGANE W REKRUTACJI

1.Kandydaci do klas pierwszych składają w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – jako w szkole pierwszego wyboru:

 1. kwestionariusz – podanie o przyjęcie do szkoły /w wersji elektronicznej wydrukowane z systemu informatycznego/, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów/. Uczniowie, których dane nie zostaną wprowadzone do systemu elektronicznego, mogą przygotować i złożyć swoje podanie bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
 2. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 3. oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 4. w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Technikum –zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie /stosowny formularz kandydat otrzymuje w szkole dopiero po zakwalifikowaniu do przyjęcia.
 5. dokumenty potwierdzające kryteria pierwszeństwa określone w rozdziale III. ust 4, 2 fotografie/ składane po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły.

2.Szkoła przyjmuje wyłącznie kwestionariusze – podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów) oraz zawierające kontakt telefoniczny do rodzica(prawnego opiekuna)

3. Oświadczenie woli, w związku z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie do szkoły musi być złożone na piśmie przez rodzica (prawnego opiekuna).

 

KRYTERIA REKRUTACJI

W rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 1. języka polskiego /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 3. matematyki /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 4. przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym /wynik procentowy z zakresu należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2/

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych jest następujący:

18 pkt - ocena: celujący

17 pkt - ocena: bardzo dobry

14 pkt - ocena: dobry

8 pkt - ocena: dostateczny

2 pkt - ocena: dopuszczający

Punktowane zajęcia edukacyjne w przypadku klas liceum ogólnokształcącego oznaczają: oddział punktowane zajęcia klasa prawno-administracyjna z elementami filmu i teatru język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, klasa rehabilitacyjo-kosmetyczna: język polski, język obcy, biologia, chemia

W przypadku punktowania języka obcego, jeżeli kandydat uczył się dwóch języków obcych Szkolna Komisja Rekrutacyjna wybiera ocenę wyższą.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum jest następujący:

a) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

10 punktów - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,

7 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

b) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 10 punktów - za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

4 punkty - za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

3 punkty - za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

c) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

10 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego,

7 punktów - za dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

5 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

7 punktów - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,

5 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

3 punkty - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

d) zawody wiedzy będące konkursem przedmiotowym albo turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim: 

 10 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

7 punktów - za dwa lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

5 punktów - za dwa lub więcej tytuły finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

7 punktów - za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

3 punkty - za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

2 punkty - za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

e) wysokie miejsce w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a-d artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym - 4 punkty,

krajowym - 3 punkty,

wojewódzkim - 2 punkty,

powiatowym - 1 punkt.

f) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1pkt 9, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

g) Liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego. - 3 punkty.

h) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych stosuje się następujący podział punktów :

1) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: b) celującym - po 20 punktów, c) bardzo dobrym – po 18 punktów d) dobrym – po 13 punktów e) dostatecznym – po 8 punktów f) dopuszczającym – po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym - po 20 punktów, b) bardzo dobrym – po 18 punktów c) dobrym – po 13 punktów d) dostatecznym – po 8 punktów e) dopuszczającym – po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym - po 20 punktów, b) bardzo dobrym – po 18 punktów c) dobrym – po 13 punktów d) dostatecznym – po 8 punktów e) dopuszczającym – po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: a) celującym - po 20 punktów, b) bardzo dobrym – po 18 punktów c) dobrym – po 13 punkty d) dostatecznym –8 punktów, dopuszczającym – po 2 punkty .

Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 2art.44.

W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę następujące dodatkowe kryteria:

1. Wielodzietność rodziny kandydata, Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

3. Niepełnosprawność rodzica lub obojga rodziców, albo rodzeństwa kandydata - Jak wyżej

4. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

5. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim. Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość. W przypadku, gdy preferencje określone w ust. 4 nie dają możliwości ustalenia kolejności kandydatów z taką samą liczbą punktów, kwestię rozstrzyga szkolna komisja rekrutacyjna.

 

TERMINARZ REKRUTACJI 2017/2018

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

1. od 8 maja 2017r od godz. 10.00 do 19 maja 2017r do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2. 16 czerwca 2017r od godz. 10.00 do 19 czerwca 2017r do godz. 16.00 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

3. od 23 czerwca 2017r od godz. 12.00 do 28 czerwca 2017r do godz. 16.00 uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).

4. do 8 maja 2017r do 5 lipca 2017r weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

5. 5 lipca 2017r do godz.16.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

6. od 6 lipca 2017r od godz. 10.00 do 7 lipca 2017r do godz. 16.00 wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

7. od 6 lipca 2017r od godz. 10.00 do 14 lipca 2017r do godz. 12.00 Potwierdzenie woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

8. do 14 lipca 2017r do godz. 16.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

9. do 14 lipca 2017r do godz. 16.00 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1. od 10 sierpnia 2017r od godz. 10.00 do 14 sierpnia 2017r do godz. 16.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wydawanie skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych oraz potwierdzenie woli.

2. od 10 sierpnia 2017r  do 28 sierpnia 2017r  weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów

3. 28 sierpnia 2016r do godz. 12.00 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

4. od 29 sierpnia 2017r od godz. 8.00 do 30 sierpnia 2017r do godz. 16.00 Potwierdzenie woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

5.do 31 sierpnia 2017r do godz. 16.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6.do 31 sierpnia 2017r do godz. 16.00 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

 

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

UWAGI KOŃCOWE

1. O przyjęciu do wybranej szkoły i klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym. W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innego typu szkoły w Zespole Szkół w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej. W przypadku braku miejsc szkoła wystawia zaświadczenie potwierdzające udział kandydata w procedurze rekrutacji.

2. Decyzję o przyjęciu kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

3. Tryb odwoływania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej określa rozdział V. Zasad Rekrutacji.

4. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.

 

ZAŁĄCZNIK DO ZASAD REKRUTACJI

Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrafi planować, prowadzić firmę, obliczać podatki, prowadzić rachunkowość, prowadzić sprawy kadrowo-płacowe, sporządzać i analizować sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Może pracować w administracji, biurach księgowych, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, urzędach skarbowych, we własnej firmie.

f t g
Copyright 2018 - Custom text here